სიახლეების კალენდარი
<< ოქტომბერი 2014 >>
ორსმოთხთპრშბკვ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
განთავსების თარიღი: 31 მარტი 2009 | 00:00
'ვფიქრობ, რომ საქართველო განიცდის მაღალი კლასის ფეხბურთელების დეფიციტს'

gTavazobT intervius profesiuli fexburTis ligis generalur mdivan paata burjalianTan. man isaubra kviprosTan Catarebul matCze da agreTve komentari gaakeTa xvalindel matCTan dakavSirebiT. am da sxva Temebze Tqven qvemoT gaecnobiT.

 

 

“iseTi situacia, rogoric aris qveyanaSi nebismier saqmeSi, ase arasdros yofila.“ _ acxadebs paata burjaliani.

 

 

 

 

_ batono paata, gvainteresebs Tqveni mosazreba kviprosTan Catarebul matCze, rogor SeafasebT am Sexvedras?

 

 

 

­_ sakmaod miWirs raime komentaris gakeTeba, imdenad ramdenadac, me    daarsebis dRidan, 90-iani wlebidan, saqarTvelos erovnuli nakrebis  mier Catarebul yvela matCze davdivar da simarTle giTxraT aseTi imed gacruebuli arasdros vyofilvar.

 

 

 

imitom, rom me rogorc “profesiuli fexburTis ligis” generaluri mdivani, yovelTvis optimisti viyavi, radgan is gasaWiri da problemebi, romelic qarTul fexburTs awuxebs da aramarto fexburTs, zogadad qveyanas da es pirdapir proporciulad aris mibmuli nebismier sferoze, negatiurad aisaxeboda erovnul Cempionatze da qveynis upirveles gundze, magram is rac vnaxe es iyo katastrofa.

 

 

 

Tumca ar minda ise gamomivides,  ise, rom rogorc erT TamaSSi cudad iTamaSes,  da meore dRes miwasTan asworebdnen an normaluri TamaSis SemTxvevaSi gulSematkivari isev miubrundeba gunds, ra Tqma unda es ar aris swori da miuxedavad imisa, rom es iyo yvelaze cudi TamaSi saqarTvelos erovnuli nakrebis istoriaSi, kuperis nakrebSi iyo garkveuli pozitiuri momentebi.magaliTad TbilisSi. samwuxarod problema marto mwvrTenelbSi ar aris, aris saSemsruleblo ostatobaSi.

 

 

 

_anu uSualod fexburTelebSi?

 

 

 

me vfiqrob, rom saqarTvelo ganicdis maRali klasis fexburTelebis deficits. Tundac is aviRoT, rom kuperi samSabaTobis dros, akeTebs imas rasac ar akeTeben sxva mwvrTnelebi, anu me saubari maq im elemntalur elementebss rasac igi aswavlis fexburTelebs.

 

 

 es imis bralia, rom bolo 20 wlis ganmavlobaSi, iyo ngreva da ngreva. bolo 5 wlis ganmavlobaSi gaCnda Tanamedrove tendeciebi da Cven vcdilobT viaroT ukeTesi gzisken. Tumca sakmaod neli tempebiT mimdinareobs zrda.

 

 

aris survili imisa, rom raRac Tanamedrove komponentebi Sevides qarTul fexburTSi. magaliTad gaixsna “media kompania kolxida”, romelsac uWirs, romelic Seiqmna imisTvis, rom moxdes am fexburTis popularizacia. saintereso aris is, rom es kompania TiTon afinansebs fonds da Cven vdilobT wlidan-wlamde gavzardoT fondi da davexmaroT qarTul klubebs.

 

 

magram ra Tqma unda es ar aris sakmarisi imisaTvis, rom mTlianad ganaviTaro fexburTi. Cven rac ar unda vilaparakod imaze, rom Cven CavatareT kargad Tasis finali, CavatareT translacia, Tu fuli ar iqna , Sen Tu xar fexburTeli da ar gaiare maRal doneze momzadeba, mogexsenebaT aq kargi sawvrTneli pirobebi ar aris da Tundac, rom iyos, aq ar aris iseTi pirobebi, rom Caataro maRal doneze sparing matCebi, rogoric aris antaliaSi.

 

 

iseTi situacia, rogoric aris qveyanaSi nebismier saqmeSi, ase arasdros yofila.

 

 

 

_ anu qveynis garkveuli problema, ukavSirdeba qarTul fexburTs.

 

 

 

_ ra Tqma unda es ori saqme aris erTad gadabmuli.

 

 

 

_ sxvaTaSoris Cven gamoviareT 90-iani wlebis periodi, romelic sul omSi viyaviT, aviRoT iugoslaviis daSla, romelic moxda ramdenime wlis win, miuxedavad amisa is qveynebi, rogorebic aris, serbeTi, xorvatia, bosnia, sakmaod kargad TamaSoben da Sedegic aris.

 

 

 

_ aviRoT es sami qveyana da gavSifroT es qveynebi, iyo omi samive qveyanaSi, magram ra aris sxvaoba am sam qveyanas Soris da qarTul fexburTs Soris.

 

 

saqme isaa, rom iq bazebi da zogadad infrasruqtura ar moSlila, xolo CvenTan ki piriqiT, garkveulma band-formirebebma daazarales es infrastruqtura. serbeTi aris evropis Sua gulSi da aq didi faqtori aris geografiuli mdebareobisa.

 

 

rac Seexeba xorvatias, es aris evrokavSiris qveyana da amiT yvelaferia naTqvami, xorvatias omi naklebad daetyo.

 

 

xolo bosniaSi ki, TiTqmis igive situaciaa rac aris saqarTveloSi.

 

 

 

_ Tqven weRan axseneT finansuri faqtori, xom ar sjobia gakeTdes garkveuli 10-15 kaciani jgufi biznesmenebisa, romlebic weliwadSi Cadebdnen milion - milion naxevar lars, anu jamSi 15 - 20 milions. es mgoni sakmaod kargi iqneba, radgan es Tanxa wlebis ganmavlobaSi gaizrdeba.

 

 

_ sakmaod kargi sakiTxi wamoWeriT. aviRoT, ruseTi, sadac iq miliardebi ixarjeba rusul fexburTSi. agreTve ganviTarebas uwyobs is faqtori, rom iq aris navTobi da amiT ukve gasagebia yvelaferi.

 

 

 

_ rogorc gavigeT, armia apirebs gundis Seqmnas da CempionatSi monawileobas

 

 

 

_ amasTan dakavSirebiT zusti cnobebi ar gamaCnia,mxolod gazeTebidan gavecani faqtebs.miuxedavad yvelafrisa am gundma unda gaiaros jer reionaluri liga,Semdeg I liga da Semdeg SeeZlebaT moxvdnen mxolod umaRles ligaSi.sxvanairad warmoudgenelia.

 

 

 

Tqveni komentari mainteresebs xvalindel matCTan dakavSirebiT

 

 

 

me rogorc rigiTi gulSematkivari, am matCs mouTmenlad veli da imedi maqvs am SesarCev ciklSi pirvel gamarjvebas movipovebT.

 

 

 

 Tqveni azri gvainteresbs, kuperis faqtorze nakrebSi, Rirda Tu ara misi Camoyvana

 

 

 

 

Cemi azriT Rirda, radgan eseTi maRali donis mwvrTneli, rom moRvaweobs saqarTvelos erovnul nakrebSi es bevrs niSnavs, fexburTelebi da mwvrTnelebi swavloben Zalian bevr da karg detalebs.

 

 

 

 

guSin gaJRerda, rom mxolod qarTveli mwvrTneli uSvelis nakrebs da maT kargad ician specifika qarTuli fexburTis.

 

 

 

 

ki batono magram, gavixsenoT is matCebi, sadac 4-0 da 5-0 agebda nakrebi, me niSnis mogebiT ar vsaubrob amasTan dakavSirebiT,ubralod faqti faqtia da amaze saubari rTulia.

 

 

 

 

Sida CempionatTan dakavSirebiT gvainteresebs Tqveni komentari, romel klubs aqvs yvelaze cudi situacia finansurad da xom ar emuqreba Cempionatidan mokveTa?

 

 

 

 

am etapze yvelaze didi problema aqvs, borjoms da mesxeTs, Tumca odnav ukeTesi aqvs mesxeTs, romelsac aqvs Sansi CempionatSi darCenisa. borjomi kritikul situaciaSia,ver getyviT rogor ganviTardeba am gundebis bedi momaval sezonSi.

 

 

 

rac Seexeba bavSvTa fexburTs

 

 

 

 

fexburTis federaciam, sakmaod kargi programa wamoiwyo, mwvrTnelTa licenzirebis Taobaze, Tu ar aqvs mwvrTnels licenzia, mas ar eqneba ufleba gundis Cabarebisa. Zalian bevri skola gakeTda, Tumca umetesad TbilisSi, magram aris zugdidSi “baia”, kaspSi, kaxeTSi kerZod ki TelavSi da keTdeba skolebi, romlebic aris evropul standartebze agebuli.

 

 

 

Dda bolos ras fiqrobT Goli.ge-ზე

 

 

რა ვიცი მე მხოლოდ და მხოლოდ მინდა მოვიხსენიო დადებით კონტექსტში, მე ყოველთვის თეთრი შურით მშურდა, უკრაინელებისა და რუსების, სადაც არის უამრავი საფეხბურთო საიტი და გულდაწყვეტილი ვიყავი, რომ საქართველოში არ არსებობდა მსგავსი საიტები, თუმცა გაჩნდა ეს ვებ–გვერდი და მე ვფიქრობ, რომ აბსოლოტურად აკმაყოფილებს საქართველოში იმ პირობებს რაც არის უცხოეთში. თქვენ სულ ცოტა გჭირდებათ, რომ გახვიდეთ საერთაშორისო არენაზე.

 

 

ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ახალგაზრდები არიან დღესდღეობით საქართველოში და სწორედ თქვენაირი ხალხი სჭირდება ჩვენს ფეხბურთს.

 

 


თორნიკე ცირამუა და გურამ თათეშვილი